Izvinjenje Edhema Muftića povodom izjave da su Mladi muslimani fašistička organizacija

Poštovani, kada sam u SAN – u od 22.decembra ove godine pročitao članak Da bi se fašizam u BiH pobijedio, treba ga nazvati pravim imenom, pretpostavljao sam da će uslijediti opravdana reakcija. Činjenica je da sam u uvodnom izlaganju na Simpoziumu o temi Antifašizam i fašizam danas (Sarajevo, 21.12.2010.) rekao: Hegemonistička svijest i praksa prema BiH prisutna je od Kulina bana do danas, od negacije učenja Crkve bosanske. Paradigmatički modeli hegemonizma sadržani su u zahtjevima reinkarnacije Dušanova carstva i Tomislavljeva kraljevstva, te uspostavljanje bosanskohercegovačke autonomije na osnovama panislamističke koncepcije, neovisno od kapitalizma i komunizma, odnosno socijalizma. (O tome nisam dao nikakvo obrazloženje.)

Nakon rekonstrukcije događaja, upitao sam se da li sam stvarno u mikrofon novinaru SAN-a rekao ono što je on napisao i zaključio da je riječ o lapsusu, jer je moja namjera bila da pomenem tri aktuelna profašistička, odnosno ektremna pokreta – četnički, ustaški, i vehabijski, mada se ovaj treći u mnogo čemu bitno razlikuje od ovih prethodnih, ali je i on u svojoj praksi ekstreman, netolerantan, isključiv. Također, imao sam namjeru da kasnije, u okviru diskusije, objasnim suštinu panislamističke koncepcije, koja je inicirala i s početka bitno determinirala nastanak mladomuslimanskog pokreta u BiH. Pod tim dojmom, vjerovatno sam, umjesto vehabijski, čak dva puta, izgovorio mladomuslimanski pokret. Inače, kada je riječ o nastanku, razvoju i djelovanju organizacije Mladi muslimani u BiH potkraj četrdesetih godina dvadesetog stoljeća, upoznat sam sa karakterom tog pokreta koji je, kao i većina društvenih pokreta imao svoje svijetle strane, ali i one druge koje su ostale na nivou utopije, slabosti kojih se moralo odreći u cilju da se odgovori vremenu i društvenom miljeu u kojem je egzistirao. Međutim, o sadžaju i načinu rada Mladih muslimana danas nemam odgovarajućih informacija, te je sasvim prirodno da se normalan čovjek u neke problematične komentare neće ni upuštati. Primjera radi, poznato mi je da je ta organizacija među svoje primarne ciljeve i zadatke uvrstila i beskompromisnu borbu u namjeri da se vrati izgubljena moć orijentacije i moć shvatanja islama, da se likvidira neuki hodžinski stalež, koji je bio anemičan i nezainteresiran za slobodu misli, ekonomski prosperitet i kulturni napredak. Pored toga, ova je organizacija propagirala kreativno tumačenje i prakticiranje vjere, plansku kulturnoprosvjetnu djelatnost i zalagala se da se i Muslimanima osigura adekvatno mjesto pod suncem u državi BiH. Pored toga, ta organizacija je imala i svojih utopističkih pogleda i zahtjeva, o čemu je bilo riječi u analizama i u okviru samog pokreta. Poznato je i to da je tadašnja vlast na pobune odgovarala neadekvatno i time podgrijavala opću atmosferu. Na kraju, upućujem svoje izvinjenje zbog učinjenog lapsusa - i novinaru i organizaciji Mladi muslimani, uz napomenu da sam spreman polemisati o vrlinama, kao i slabostima te organizacije u njenom koncepcijskom i programskom opredjeljenju nakon završetka Drugog svjetskog rata, kao i greškama tadašnje vlasti prema toj organizaciji.

Srdačan pozdrav, Lukavac, 24.12.2010. godine

Dr.sci.Edhem Muftić


Reagiranje na izjavu Edhema Muftića da su Mladi muslimani fašistička organizacija